• ΟΡΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

  Οι ακόλουθοι όροι διέπουν τα δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια που θα χορηγηθούν σε όλους τους επιτυχόντες του προγράμματος στήριξης φοιτητών της Aegean. «κοντά στους νέους».

  1) Τα δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια του Προγράμματος θα αφορούν μετακινήσεις των δικαιούχων αποκλειστικά μεταξύ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και του τόπου του Πανεπιστημίου στο οποίο φοιτούν (με την επιφύλαξη της παρ. 4 κατωτέρω).

  2) Κάθε δικαιούχος θα δικαιούται να εκδώσει οκτώ (8) αεροπορικά εισιτήρια μονής διαδρομής (One Way) εσωτερικού (είτε με απευθείας δρομολόγια είτε με συνδεδεμένα δρομολόγια εντός Ελλάδος) για κάθε ακαδημαϊκό έτος (δηλαδή από την 1η Οκτωβρίου έως την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους) σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Συνδεδεμένα δρομολόγια: Δεν επιτρέπεται η παραμονή στον ενδιάμεσο σταθμό για διάστημα μεγαλύτερο των 24 ωρών.

  3) Τα αεροπορικά εισιτήρια παρέχονται σε οικονομική θέση και αφορούν σε δρομολόγια-διαδρομές που εκάστοτε εκτελεί η Aegean Airlines και η θυγατρική της Olympic Air, σε πτήσεις εσωτερικού.

  4) Στην περίπτωση που η μόνιμη κατοικία του δικαιούχου φοιτητή είναι εντός των δρομολογίων των Άγονων Γραμμών, ωστόσο σε οποιονδήποτε χρόνο ούτε η Aegean Airlines, ούτε η θυγατρική της Olympic Air εκτελούν πτήσεις μεταξύ του τόπου του Πανεπιστημίου και του τόπου που κατοικεί ο δικαιούχος φοιτητής, τότε ο δικαιούχος θα δύναται να λάβει τα εισιτήρια που δικαιούται σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος για οποιοδήποτε δρομολόγιο του δικτύου εσωτερικού είτε της Aegean Airlines, είτε της Olympic Air. Ομοίως θα ισχύει και για τους δικαιούχους φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα στην περίπτωση που σε οποιονδήποτε χρόνο ούτε η Aegean Airlines, ούτε η θυγατρική της Olympic Air εκτελούν πτήσεις είτε απευθείας είτε με ενδιάμεσο σταθμό μεταξύ του τόπου του Πανεπιστημίου και του τόπου μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου φοιτητή.

  5) Τα αεροπορικά εισιτήρια προσφέρονται με δικαίωμα επιβεβαιωμένης θέσης (Space Confirmed) και δε μπορούν να εκδοθούν σε ανοιχτή ημερομηνία (open).

  6) Οι φόροι και τα τέλη αεροδρομίου (όπως εκάστοτε ισχύουν), συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά και δεν επιβαρύνουν τον επιβάτη. Οι επιβάτες δικαιούνται να μεταφέρουν μία χειραποσκευή βάρους έως οκτώ (8) κιλών και μία καταγεγραμμένη αποσκευή βάρους ως είκοσι τριών (23) κιλών. Στην περίπτωση που επιθυμούν να αγοράσουν επιπλέον αποσκευή, θα ακολουθείται η τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας (ως εκάστοτε ισχύει). Μπορείτε να ενημερωθείτε στα links: http://el.aegeanair.com/hrisimes-plirofories/katigories-theseon/economy-class/ και https://el.aegeanair.com/taksidepste/plirofories-aposkevon/prosthiki-aposkevis/.

  7) Η πραγματοποίηση της κράτησης και έκδοσης των αεροπορικών εισιτηρίων υπόκειται στους περιορισμούς της διαθεσιμότητας θέσεων κατά τις επιθυμητές ημερομηνίες ταξιδιού.

  8) Από 10.03.21 η διαδικασία έκδοσης δωρεάν εισιτηρίων αλλάζει. Πλέον, οι δικαιούχοι θα μπορούν να εκδίδουν οι ίδιοι on line τα εισιτήριά τους, μέσω του www.kontastousneous.gr και συγκεκριμένα μέσω της ειδικής ενότητας «Έκδοση εισιτηρίου», αφού έχουν πραγματοποιήσει log in στον λογαριασμό τους. Με τη συγκεκριμένη διαδικασία είναι δυνατή η έκδοση ενός εισιτηρίου απλής διαδρομής (One way). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος φοιτητής επιθυμεί την έκδοση εισιτηρίου με επιστροφή (round trip), θα πρέπει να κάνει τη διαδικασία δύο φορές, μία για το κάθε σκέλος του ταξιδιού.

  Οι δικαιούχοι φοιτητές θα πρέπει να πραγματοποιούν τη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων τουλάχιστον 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία ταξιδιού. Σε μικρότερο χρονικό διάστημα των 7 ημερών, δεν θα είναι εφικτή η έκδοση εισιτηρίου. Η αρχή των 7 ημερολογιακών ημερών ισχύει και στην περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας, για εισιτήριο που έχει εκδοθεί.

  9) Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί θα μπορούν να αλλάξουν μόνο ως προς τις ημερομηνίες ή τις ώρες αναχώρησης των πτήσεων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αλλάξει η διαδρομή ή η κατηγορία θέσης του εισιτηρίου (από οικονομική σε διακεκριμένη). Σε περίπτωση αλλαγής εισιτηρίου, οι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιούν οι ίδιοι την αλλαγή μέσω της ενότητας «Η Κράτησή μου» στην ιστοσελίδα της AEGEAN ή της OLYMPIC AIR. Δεν θα υπάρχει χρέωση συναλλαγής για την αλλαγή.

  Σε περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου που έχουν εκδώσει, θα πρέπει να στέλνουν γραπτή ενημέρωση μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο Kontastousneous.gr ή μέσω email στο kontastousneous@aegeanair.com .

  10) Ρητά συμφωνείται ότι τα προσφερόμενα εισιτήρια δεν πωλούνται, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

  11) Τα δωρεάν εισιτήρια του Προγράμματος αφορούν πτήσεις που εκτελούνται μόνο από την Aegean Airlines και την θυγατρική της Olympic Air και δεν είναι δυνατή η αλλαγή αεροπορικής εταιρίας.

  12) Η ευθύνη του Αερομεταφορέα είναι περιορισμένη σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία. Διευκρινίζεται ότι οι ισχύοντες όροι της σύμβασης αεροπορικής μεταφοράς μεταξύ της AEGEAN AIRLINES και των επιβατών είναι αναρτημένοι στο www.aegeanair.com.

  13) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 261/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών εταιριών, σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης: Ο παρών κανονισμός δεν έχει εφαρμογή στα εν λόγω εισιτήρια καθώς δεν εφαρμόζεται για τα δωρεάν ταξίδια ή τα ταξίδια με μειωμένο ναύλο που δεν διατίθενται άμεσα ή έμμεσα στο κοινό. Ωστόσο εφαρμόζεται στους επιβάτες που ταξιδεύουν με εισιτήρια που εκδίδονται βάσει προγράμματος τακτικών επιβατών ή άλλων εμπορικών προγραμμάτων ενός αερομεταφορέα ή ταξιδιωτικού πράκτορα.

  14) Τα αεροπορικά εισιτήρια που δεν έχουν εκδοθεί εντός του ακαδημαϊκού έτους που έπρεπε να εκδοθούν μεταφέρονται στο επόμενο ή στα επόμενα ακαδημαϊκά έτη μέχρι και το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος της κανονικής διάρκειας φοίτησης. Σε καμία περίπτωση (ακόμη και για λόγους ανωτέρας βίας) δεν δύνανται να εκδοθούν σε χρόνο πέραν της χρονικής λήξης του τελευταίου ακαδημαϊκού έτους φοίτησης του Πανεπιστημίου όπου ανήκουν.

 • ΟΡΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

  Για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 2016-2017 η AEGEAN και η OLYMPIC AIR επέκτειναν το πρόγραμμα «ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ» και σε φοιτητές από την Κύπρο που σπουδάζουν σε Ελληνικά Πανεπιστήμια. Στο Πρόγραμμα εντάχθηκαν συνολικά εκατό (100) φοιτητές από την Κύπρο, οι οποίοι λαμβάνουν για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους οκτώ αεροπορικά εισιτήρια κατ’έτος. Το Πρόγραμμα για τους φοιτητές από την Κύπρο δεν παρέχεται εφεξής, όμως οι 100 δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα δωρεάν εισιτήρια, τα οποία διέπονται από τους ακόλουθους όρους:

  1) Τα δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια του Προγράμματος θα αφορούν μετακινήσεις των δικαιούχων αποκλειστικά μεταξύ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και του τόπου του Πανεπιστημίου στο οποίο φοιτούν (με την επιφύλαξη της παρ. 4 κατωτέρω).

  2) Κάθε δικαιούχος θα δικαιούται να εκδώσει οκτώ (8) αεροπορικά εισιτήρια μονής διαδρομής (One Way) (είτε με απευθείας δρομολόγια είτε με συνδεδεμένα δρομολόγια) σε πτήσεις της Διοργανώτριας και της θυγατρικής της Olympic Air για κάθε ακαδημαϊκό έτος, ήτοι από 1η Οκτωβρίου έως 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Κατ’ απόλυτη επιλογή του δικαιούχου δύνανται να εκδοθούν και ανά δύο (2) αεροπορικά εισιτήρια μονής διαδρομής, εκ των οκτώ (8) αεροπορικών εισιτήριων μονής διαδρομής ή έως τέσσερα (4) διπλής διαδρομής (Round Trip). Συνδεδεμένα δρομολόγια: Δεν επιτρέπεται η παραμονή στον ενδιάμεσο σταθμό για διάστημα μεγαλύτερο των 24 ωρών.

  3) Τα αεροπορικά εισιτήρια παρέχονται σε οικονομική θέση και αφορούν αποκλειστικά σε δρομολόγια - διαδρομές που εκάστοτε εκτελεί η Aegean Airlines και η θυγατρική της Olympic Air σε πτήσεις εσωτερικού και πτήσεις μεταξύ Ελλάδος – Κύπρου και δεν είναι δυνατή η αλλαγή αεροπορικής εταιρείας.

  4) Τα αεροπορικά εισιτήρια προσφέρονται με δικαίωμα επιβεβαιωμένης θέσης (Space Confirmed) και δεν μπορούν να εκδοθούν σε ανοιχτή ημερομηνία (open).

  5) Οι φόροι και τα τέλη αεροδρομίου (όπως εκάστοτε ισχύουν), συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά και δεν επιβαρύνουν τον επιβάτη. Οι επιβάτες δικαιούνται να μεταφέρουν μία χειραποσκευή βάρους έως οκτώ (8) κιλών και μία καταγεγραμμένη αποσκευή βάρους ως είκοσι τριών (23) κιλών.Στην περίπτωση που επιθυμούν να αγοράσουν επιπλέον αποσκευή, θα ακολουθείται η τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας (ως εκάστοτε ισχύει) Μπορείτε να ενημερωθείτε στα links: https://el.aegeanair.com/organoste/plhrofories-krathshs/nayloi-theseis/economy-class/ και
  https://el.aegeanair.com/taksidepste/plirofories-aposkevon/prosthiki-aposkevis/.

  6) Η πραγματοποίηση της κράτησης και έκδοσης των αεροπορικών εισιτηρίων υπόκειται στους περιορισμούς της διαθεσιμότητας θέσεων κατά τις επιθυμητές ημερομηνίες ταξιδιού.

  7)  Από 10.03.21 η διαδικασία έκδοσης δωρεάν εισιτηρίων αλλάζει. Πλέον, οι δικαιούχοι θα μπορούν να εκδίδουν οι ίδιοι on line τα εισιτήριά τους, μέσω του www.kontastousneous.gr.και συγκεκριμένα μέσω της ειδικής ενότητας «Έκδοση εισιτηρίου», αφού έχουν πραγματοποιήσει log in στον λογαριασμό τους.Με τη συγκεκριμένη διαδικασία είναι δυνατή η έκδοση ενός εισιτηρίου απλής διαδρομής (One way). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος φοιτητής επιθυμεί την έκδοση εισιτηρίου με επιστροφή (round trip), θα πρέπει να κάνει τη διαδικασία δύο φορές, μία για το κάθε σκέλος του ταξιδιού.

  Οι δικαιούχοι φοιτητές θα πρέπει να πραγματοποιούν τη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων τουλάχιστον 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία ταξιδιού. Σε μικρότερο χρονικό διάστημα των 7 ημερών, δεν θα είναι εφικτή η έκδοση εισιτηρίου.

  8) Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί θα μπορούν να αλλάξουν μόνο ως προς τις ημερομηνίες ή τις ώρες αναχώρησης των πτήσεων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αλλάξει η διαδρομή ή η κατηγορία θέσης του εισιτηρίου (από οικονομική σε διακεκριμένη). Σε περίπτωση αλλαγής εισιτηρίου οι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιούν οι ίδιοι την αλλαγή μέσω της ενότητας «Η Κράτησή μου» στην ιστοσελίδα της AEGEAN ή της OLYMPIC AIR. Δεν θα υπάρχει χρέωση συναλλαγής για την αλλαγή.

  Σε περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου που έχουν εκδώσει, θα πρέπει να στέλνουν γραπτή ενημέρωση μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο Kontastousneous.gr ή μέσω email στο kontastousneous@aegeanair.com και στο servicingoffice@aegeanair.com.

  9) Ρητά συμφωνείται ότι τα προσφερόμενα εισιτήρια δεν πωλούνται, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

  10) Τα δωρεάν εισιτήρια του Προγράμματος αφορούν πτήσεις που εκτελούνται μόνο από την Aegean Airlines και την θυγατρική της Olympic Air και δεν είναι δυνατή η αλλαγή αεροπορικής εταιρίας.

  11) Η ευθύνη του Αερομεταφορέα είναι περιορισμένη σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία. Διευκρινίζεται ότι οι ισχύοντες όροι της σύμβασης αεροπορικής μεταφοράς μεταξύ της AEGEAN AIRLINES και των επιβατών είναι αναρτημένοι στο www.aegeanair.com.

  12) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 261/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών εταιριών, σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης: Ο παρών κανονισμός δεν έχει εφαρμογή στα εν λόγω εισιτήρια καθώς δεν εφαρμόζεται για τα δωρεάν ταξίδια ή τα ταξίδια με μειωμένο ναύλο που δεν διατίθενται άμεσα ή έμμεσα στο κοινό. Ωστόσο εφαρμόζεται στους επιβάτες που ταξιδεύουν με εισιτήρια που εκδίδονται βάσει προγράμματος τακτικών επιβατών ή άλλων εμπορικών προγραμμάτων ενός αερομεταφορέα ή ταξιδιωτικού πράκτορα.

  13) Τα αεροπορικά εισιτήρια που δεν έχουν εκδοθεί εντός του ακαδημαϊκού έτους (από 1η Οκτωβρίου έως 30η Σεπτεμβρίου) που έπρεπε να εκδοθούν μεταφέρονται στο επόμενο ή στα επόμενα ακαδημαϊκά έτη μέχρι και το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος της κανονικής διάρκειας φοίτησης. Σε καμία περίπτωση (ακόμη και για λόγους ανωτέρας βίας) δεν δύνανται να εκδοθούν σε χρόνο πέραν της χρονικής λήξης του τελευταίου ακαδημαϊκού έτους φοίτησης του Πανεπιστημίου όπου ανήκουν. Διευκρινίζεται ότι για τους άρρενες φοιτητές που θα εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, η διάρκεια φοίτησης θα υπολογίζεται με αφετηρία την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο και εφόσον αποστείλουν την αντίστοιχη Βεβαίωση Εγγραφής στη Διοργανώτρια.