• «ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ» - AEGEAN AIRLINES

  Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε και έχει σταματήσει να δέχεται νέους δικαιούχους. Συνεχίζεται, όμως, για τους φοιτητές που έχουν ήδη ενταχθεί έως ότου ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

  Α) ΟΡΙΣΜΟΙ

  Οι ακόλουθες λέξεις ή όροι όπου απαντώνται στους παρόντες όρους, έχουν αποκλειστικά και μόνον την έννοια που αναφέρεται παρακάτω:

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : Το Πρόγραμμα Στήριξης Φοιτητών «Κοντά στους Νέους», που διοργανώνει η «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ : Οι όροι «Εταιρεία», «AEGEAN» και «Διοργανώτρια» στους Όρους περιλαμβάνουν και τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου «OLYMPIC AIR»

  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ : Η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού με όνομα χώρου www.kontastousneous.gr

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ : Κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Πανεπιστημιακού τομέα, ήτοι τα Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία και η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Ελλάδας, σύμφωνα με τον ορισμό του ά. 1 παρ. 2 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6-9-2011) και δη τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των ως άνω Ιδρυμάτων. Ο όρος «Πανεπιστήμιο» δεν περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.). Περαιτέρω για τον παρόντα διαγωνισμό, από την έννοια του όρου «Πανεπιστήμιο» εξαιρούνται οι Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, οι Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, οι Ακαδημίες της Πυροσβεστικής και του Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Το Πρόγραμμα Στήριξης Φοιτητών «Κοντά στους Νέους», που διοργανώνει η «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε συνεργασία με τη θυγατρική της OLYMPIC AIR.

  ΦΟΙΤΗΤΕΣ :Οι επιτυχόντες και εγγεγραμμένοι σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σχολής του Πανεπιστημιακού τομέα, ήτοι σε σχολή Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου ή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, σύμφωνα με τον ορισμό του ά. 1 παρ. 2 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6-9-2011).

  Β) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ενημερώσουν την AEGEAN AIRLINES σε περίπτωση διαγραφής τους από το Πανεπιστήμιο φοίτησης για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση μεταγραφής τους σε άλλη πανεπιστημιακή Σχολή. Περαιτέρω, η AEGEAN AIRLINES διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους δικαιούχους βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία της Σχολής τους, για κάθε ακαδημαϊκό έτος μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας φοίτησής τους στο αντίστοιχο Πανεπιστήμιο. Το αίτημα αυτό θα αποστέλλει η AEGEAN AIRLINES στους δικαιούχους, κατά την απόλυτη κρίση της, μέσω της δηλωθείσας ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και οι δικαιούχοι θα οφείλουν να αποστείλουν τη βεβαίωση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η AEGEAN AIRLINES θα διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τον δικαιούχο από το Πρόγραμμα και να παύσει τη χορήγηση των δωρεάν εισιτηρίων. Πάντως και σε αυτή την περίπτωση, ο δικαιούχος θα λάβει τυχόν εισιτήρια που αντιστοιχούν σε προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, για τα οποία έχει προσκομίσει βεβαίωση εγγραφής στη Σχολή.

  Σε περίπτωση διαγραφής κάποιου δικαιούχου για οποιονδήποτε λόγο, η Διοργανώτρια δύναται να προβεί στην επιλογή έτερου συμμετέχοντος, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται ανωτέρω, και ο νέος δικαιούχος θα δικαιούται το υπόλοιπο των δωρεάν εισιτηρίων που δεν χρησιμοποίησε ο διαγραφείς δικαιούχος για την εκάστοτε υπολειπόμενη διάρκεια σπουδών.

  Γ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  Η συμμετοχή κάθε προσώπου (υποψηφίου, δικαιούχου ή άλλου) στον παρόντα Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη συναίνεση και παροχή της συγκατάθεσής του προς την Διοργανώτρια, στη θυγατρική της OLYMPIC AIR και προς τις εταιρίες ή/και τα φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Διοργανώτρια για τους σκοπούς του Προγράμματος, για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιεί ο ίδιος ο συμμετέχων για το σκοπό και στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  Η Διοργανώτρια συλλέγει, επεξεργάζεται και διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς:

  Αξιολόγησης των αιτήσεων με βάση τα τεθέντα κριτήρια,
  • Δίκαιης επιλογής των περιπτώσεων που θα χορηγηθούν τα δωρεάν εισιτήρια,
  • Σκοπούς παρακολούθησης και διαχείρισης των εκδοθέντων εισιτηρίων, με σκοπό την σύνταξη απολογιστικών αναφορών.

  Τα υποβληθέντα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για το διάστημα ολοκλήρωσης των σπουδών και μέγιστο έως έξι (6) έτη.

  Οι συμμετέχοντες και όσοι υποβάλλουν στοιχεία τους, χωρίς να ολοκληρώνουν την αίτηση συμμετοχής, αναγνωρίζουν ότι η Διοργανώτρια θα διατηρεί τα δεδομένα τους και μετά την ανακοίνωση των δικαιούχων, για όση διάρκεια απαιτείται κατά την κρίση της για τις ανάγκες του Προγράμματος και πάντως για μέγιστη διάρκεια έξι (6) ετών, ενώ στη συνέχεια αυτά θα διαγράφονται ή θα καταστρέφονται.

  Σε περίπτωση που ο χρήστης/συμμετέχων έχει δηλώσει ρητώς τη συγκατάθεσή του προς τούτο, μέσω της ειδικής επιλογής της Ιστοσελίδας, η Διοργανώτρια θα διατηρεί τα ακόλουθα δεδομένα του για αόριστο χρονικό διάστημα, ώστε να επικοινωνεί μαζί του για προωθητικές ενέργειες: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης. Την ως άνω συγκατάθεση, δύναται να ανακαλέσει οποτεδήποτε ο χρήστης/συμμετέχων μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@aegeanair.com.

  Ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων ορίζεται η Διοργανώτρια, η οποία δύναται να διορίσει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα δύναται να κάνει χρήση των αναγκαίων δεδομένων των νικητών στην Ιστοσελίδα της ή στο πλαίσιο οιασδήποτε άλλης σχετιζόμενης με το Διαγωνισμό προωθητικής ενέργειας.

  Η επεξεργασία του αρχείου γίνεται από τη Διοργανώτρια για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τα στοιχεία συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων (database) που θα τηρεί η Διοργανώτρια. Η σύσταση του αρχείου έχει σκοπό την ανάδειξη των δικαιούχων - νικητών του παραπάνω διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 15 -20 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679).

  Περαιτέρω, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει το ονοματεπώνυμο (και το πατρώνυμο σε περίπτωση συνωνυμίας μεταξύ δικαιούχων) των δικαιούχων νικητών του διαγωνισμού, καθώς και τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, το Τμήμα και την Πόλη του Πανεπιστημίου φοίτησης, σε κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης, κατά την κρίση της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της τυχόν τελετής απονομής ή της τυχόν συνάντησης με τους δικαιούχους για τον απολογισμό του Προγράμματος.

  Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η επικοινωνία του με την AEGEAN AIRLINES στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ή/ και να μην χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του για τους ανωτέρω σκοπούς ή/ και να διαγραφούν τα στοιχεία του και να μην του αποστέλλεται οποιαδήποτε προωθητική ή άλλη επικοινωνία από την AEGEAN AIRLINES, παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει την σχετική συγκατάθεσή του, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την άρνησή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, επικοινωνώντας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact@aegeanair.com.

  Δ) ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

  Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους σχέσεις που προκύπτουν κατ' εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή η την εφαρμογή των παρόντων όρων ή εν γένει σχετικά με το Διαγωνισμό, αρμόδια θα είναι αποκλειστικά τα Δικαστηρίων της πόλης των Αθηνών.

  Ε) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  Για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την υποβολή των αιτήσεων και για κάθε θέμα σχετικά με το Διαγωνισμό (πλην των θεμάτων σχετικά με την έκδοση των εισιτηρίων), οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση www.kontastousneous.gr, στο τηλέφωνο: 210 6261700, Φαξ: 210 6261900 ή με αλληλογραφία στη διεύθυνση: ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., Τμήμα “ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ”, Βιλτανιώτη 31, ΤΚ 14564, Κηφισιά.

  Για θέματα σχετικά με, αλλαγή ή ακύρωση εισιτηρίων, οι δικαιούχοι του Διαγωνισμού θα επικοινωνούν αποκλειστικά με το τμήμα έκδοσης εισιτηρίων της Διοργανώτριας στην ηλεκτρονική διεύθυνση servicingoffice@aegeanair.com από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 17:00.

  ΣΤ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

  1) O Διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και συνεπώς απαιτείται η δυνατότητα πρόσβασης των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο καθώς και επίσκεψης στην ιστοσελίδα www.kontastousneous.gr με δικά τους τεχνικά μέσα. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που να βρίσκεται υπό τον αποκλειστικό τους έλεγχο. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα/ ενδιαφερόμενο σε σχέση με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για τεχνικούς ή για άλλους λόγους οποιοσδήποτε συμμετέχων/ ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή δεν κατορθώσει να ολοκληρώσει την υποβολή της αίτησής του.

  2) Από τον παρόντα διαγωνισμό εξαιρέθηκαν οι υπάλληλοι και οι πάσης φύσεως εργαζόμενοι των εταιρειών “AEGEAN AIRLINES”, “OLYMPIC AIR” και “ATCOM Internet & Multimedia”, καθώς και οι συγγενείς τους α’ βαθμού.

  3) Ο παρών Διαγωνισμός αφορά αποκλειστικά μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας και τα δωρεάν εισιτήρια του παρόντος Προγράμματος δεν καλύπτουν αεροπορικές γραμμές εξωτερικού, με εξαίρεση τα δρομολόγια από και προς την Κύπρο, αποκλειστικά για τους φοιτητές από Κύπρο που εντάχθηκαν στους δικαιούχους του Προγράμματος κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015/2016 και 2016/2017.

  4) Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου δώρου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, ο δικαιούχος δεν χρησιμοποιήσει μέρος ή το σύνολο των δωρεάν αεροπορικών εισιτηρίων, δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει κανένα άλλο δώρο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση.

  5) Οι υποψήφιοι που δεν θα επιλεγούν δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα ένστασης κατά των αποτελεσμάτων ή/και κατά της ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και φυσικά δεν θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα των λοιπών υποψηφίων και/ή δικαιούχων-νικητών.

  6) Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των εταιριών “AEGEAN AIRLINES”, “OLYMPIC AIR” και “ATCOM Internet & Multimedia”.

  7) Η AEGEAN AIRLINES διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει κάθε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, εφόσον κρίνει ή διαπιστώσει ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι ανακριβή ή ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι γνήσια, κάθε δε τέτοια διαπίστωση θα αναφέρεται στις αρμόδιες Αρχές για την αναζήτηση τυχόν ποινικών κυρώσεων. Περαιτέρω, η AEGEAN AIRLINES διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να διαγράψει από το Πρόγραμμα κάθε δικαιούχο που θα παραβιάσει καθ’οιονδήποτε τρόπο τους Όρους του Διαγωνισμού ή/και τους Όρους Εισιτηρίων. Σε τέτοια περίπτωση διαγραφής, καμία αξίωση δεν θα γεννάται υπέρ του διαγραφέντος έναντι της AEGEAN AIRLINES.

  8) Η AEGEAN AIRLINES διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιήσει οποτεδήποτε μονομερώς τους παρόντες όρους, χωρίς προειδοποίηση, οι δε τροποποιημένοι όροι θα αναρτώνται στην Ιστοσελίδα www.kontastousneous.gr. Ομοίως, η AEGEAN AIRLINES διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων συμμετοχής αλλά και το διάστημα εξέτασης των υποψηφιοτήτων, να αναβάλει την ανακήρυξη των δικαιούχων, κατά την απόλυτη κρίση της, ακόμη και να ματαιώσει τον διαγωνισμό. Τυχόν τέτοιες τροποποιήσεις ή γεγονότα θα γνωστοποιούνται αποκλειστικά μέσω της Ιστοσελίδας www.kontastousneous.gr και δεν θα γεννούν καμία αξίωση οιουδήποτε υποψηφίου ή μη έναντι της AEGEAN AIRLINES.

  9) Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις, έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα www.kontastousneous.gr